Vinterakademi 2019 samlede for femte gang kandidatstuderende og nyligt uddannede til et ugelangt akademi – denne gang med overskriften: ”Byggeri, boformer og bæredygtighed”.
Som de andre år arbejdede Vinterakademi 2019 ud fra en grundpræmis om at understøtte en tværfaglig praksis i byggeriet. Derfor spændte deltagergruppens baggrund vidt, og der var repræsenteret alt lige fra bygningskonstruktører og arkitekter til antropologer og statskundskabere.

Det ugelange akademi bød på mange spændende oplæg og diskussioner. Der blev især stillet skarpt på de mange udfordringer og muligheder, der ligger i den stigende urbanisering i Danmark og resten af verden.
Vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og behovet for boliger stiger, mens familiemønstre og livsformer også er under forandring. Derfor må der tænkes strategisk, klogt og langsigtet for at sikre en boligmasse, som tager højde for nutidige og fremtidige udfordringer.

Akademiugen tog bl.a. fat på bofællesskabet som boform og undersøgte det økonomiske- og klimamæssige potentiale heri. Renoveringsprocesser af større boligområder var også noget, der blev gået i dybden med. Herunder hvordan fx almennyttige boliger kan gøres bæredygtige og fremtidssikrede.
Deltagerne var på en række casebesøg, der, i forlængelse af præsentationer fra inspirerende faglige eksperter, workshops og debatter, var med til at danne rammen for ugens tematikker.  Et besøg hos CPH Village gav indsigt i de mange muligheder der findes, når det gælder alternative boformer og udnyttelse af midlertidige byrum. Et casebesøg, ledsaget af KAB, demonstrerede ud fra tre forskellige almene boligprojekter, hvordan man kan tænke bæredygtigt, når det gælder energirenovering og brugeradfærd.

Traditionsvis sluttede Vinterakademi af med 7×7 minutters præsentationer. Formatet består af en syv minutters lang præsentation med syv slides, hvor deltagerne i grupper skulle komme med deres bud på en konkret, case-baseret udfordring. Et aktørpanel bestående af eksterne rådgivere, bygherrer og arkitekter gav grupperne feedback.

Udover den konkrete case skulle deltagerne også forholde sig til følgende..

  • Hvordan man som aktør i byggeriet, kan tænke cirkulære processer og FN’s verdensmål ind, som ramme for udviklings- og forretningsstrategier
  • Hvordan tværfaglighed og samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer kan understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet som branche
  • Hvordan man i formidlings og kommunikation understøtter ovenstående dimensioner

De i alt seks forskellige case-præsentationer blev efterfølgende en del af Vinterakademis outreach-program – et netværk som deler viden og erfaringer i forskellige faglige sammenhænge rundt omkring i landet. Præsentationerne blev også tilgængelige for ejerne af den case, som præsentationer forholder sig til. 


Se program fra Vinterakademi 2019 her