VINTERAKADEMI 2022 er afholdt.

Tak til alle deltagere og oplægsholdere der var med til at gøre akademiugen helt speciel!

VINTERAKADEMI 2022

Fortiden som greb i nutidens transformation til fremtiden

Med udgangspunkt i konkrete cases, dykkede vi ned i, hvad der har vist sig holdbart og værdiskabende i arkitekturen og by- og områdeudviklingen fra 1950´erne og frem til i dag. Vi diskuterede hvordan vi kan bruge de historiske erfaringer i en nutidig kontekst, både når vi bl.a. skal renovere alment boligbyggeri, udvikle by- og boligområder og bygge nyt.
Derudover så vi på, hvordan de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter ved bæredygtighed skal implementeres i byggeriets forskellige faser, debattere byggeriets potentialer og rolle i den grønne omstilling ud fra de nuværende og kommende politiske rammer, og diskuterede nødvendigheden af tværfagligt samarbejde, kompetenceudvikling og kommunikation.
I VINTERAKADEMI-ugen mødte deltagerne en række af de skarpeste eksperter og aktører inden for bæredygtigt byggeri, var med på inspirerende casebesøg og arbejdede med dilemmaer og cases sammen med en tværfaglig gruppe unge – og kommende professionelle. Deltagergruppen spændte typisk bredt, fra de mere traditionelle byggetekniske fagligheder såsom arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører til byplanlæggere, sociologer, antropologer, økonomer mfl. Det eneste krav var, at deltagerne havde faglighed og/eller interesse for byggeri, byudvikling og bæredygtighed, og er nyuddannet, kandidatstuderende eller i slutningen af din uddannelse.

Deltagelse var gratis, og akademiet fandt sted hos BLOXHUB i København fra d. 21. – 25. marts 2022 og med en kick off dag mandag d. 14 marts 2022.


Dem mødte deltagerne på VINTERAKADEMI 2022

Claus Bech-Danielsen er professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, hvor han har særlig fokus på sammenhænge mellem arkitektur-idealer, byggeriets arkitektur, brugernes opfattelse af arkitektoniske kvaliteter og de samlede krav til byggeri og nyrenovering. Siden han blev uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, har han forsket og publiceret især indenfor tre områder: Arkitekturteori og -idealer, arkitekturens betydning for brugerne samt efterkrigstidens store planer og systembyggeri. Desuden har Claus Bech-Danielsen været ansat på SBi som seniorforsker, hvor han i en årrække koordinerede forskningen i arkitektur.
Harpa Birgisdottir er professor i bygningers bæredygtighed på BUILD ved Aalborg Universitet, og leder af forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed. Hun blev i 2005 uddannet Ph.D. fra DTU, hvor hun forskede i carbon-aftryk ved vejkonstruktion. På Aalborg Universitet har Harpa, med sin forskningsgruppe, bl.a. udviklet det prisbelønnede digitale beregningsværktøj LCAbyg, som kan anvendes ifm. livscyklusvurderinger af bygninger. Fra januar 2023 bliver det krav for alt nybyggeri at udføre beregninger af bygningers klimaaftryk ved brug af LCA. Reduktion af bygningers klimaaftryk og øvrig miljøpåvirkning er omdrejningspunktet for forskningsgruppens arbejde, både indenfor nybyggeri og renoveringers projekter. 
Heidi Merrild er arkitekt og bygningskonstruktør med stor interesse og viden inde for bæredygtige materialer, konstruktionsprincipper og avanceret byggeteknik. Heidi er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus og fra Tsinghua University i Beijing med en master i energi og grøn arkitektur. Heidi er del af projektet Forskningslab 3: Radikal Bæredygtig Arkitektur, der, med en vision om at formindske afstanden mellem globale og lokale samfundsudfordringer, udformer metoder, kompetencer og tankegange indenfor den arkitektoniske profession. Heidi er lektor ved arkitektskolen Aarhus og underviser blandt andet i bæredygtig arkitektur, byggeteknik og materialer.
Katrine Lotz er arkitekt MAA og institutleder på Instituttet for Bygningskunst, By og Landskab ved Det Kongelige Akademi. Med sin forskning undersøger Katrine, med et særligt fokus på de nordiske velfærdsstater, hvordan arkitekturen og arkitekter, aktuelt og historisk, bidrager til samfundsudviklingen. På området lægger hun særligt vægt på, hvordan arkitekters specifikke kompetencer udspiller sig i værdiskabelse i by- og landskabsudvikling, planlægning og byggeri. Som institutleder ser Katrine det som én af de vigtigste opgaver, at der udbredes viden om bæredygtig udvikling i byerne, og at der skabes grobund for et tættere samarbejde mellem praksis og forskningsinstitutionerne.
Line Tellefsen er teknisk konsulent hos Green Building Council Denmark, der aktivt arbejder for at nedbringe den klima-, miljø-, og ressourcemæssige påvirkning, som byggebranchen står for. Her arbejder Line med at gøre bæredygtigt byggeri til en mere konkret størrelse, blandt andet ved at konformitetstjekke DGNB-certificeringsprojekter. Line har læst bygningsdesigningeniør på Aarhus Universitet, hvor hun har taget specialiseringer i bærende konstruktioner og i byggeledelse, og var selv deltager på sidste års VINTERAKADEMI.
Mette Qvist er direktør for Green Building Council Denmark og har mange års erfaring med blandt andet forretningsudvikling, forandringsledelse, strategiske tiltag og personaleledelse. Mette arbejder og er motiveret for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen og på den måde at understøtte den grønne omstilling. Mette har tidligere været partner hos HAIKKOO og Phacit og undervist på Niels Brock inden hun tiltrådte sin stilling hos Green Building Council.
Michael H. Nielsen er selvstændig konsulent med mere end 35 års erfaring i byggebranchen, blandt andet gennem 20 år som direktør for Dansk Byggeri og underdirektør for DI. Michael har et særligt fokus på bæredygtigt og cirkulært byggeri, samt implementering af ny teknologi. Hos CONCITO er Michael seniorrådgiver, hvor han er tilknyttet programmet for bygninger og energi. Her bidrager han med sin dybe faglige kompetence, erfaring og store engagement inden for klima og grøn omstilling. Derudover sidder Michael som bestyrelsesformand i Byggeriets Kvalitetskontrol, og som bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser og er ligeledes del af et ekspertpanel ved Realdanias program Innovation til Marked – et program, der understøtter den bæredygtige omstilling ved at hjælpe virksomheder med at få nye bæredygtige løsninger ud til byggebranchen og i anvendelse.
Morten Ørsager er partner hos ERIK med ansvar for bæredygtighed inden for planlægning og udvikling af helhedsplaner, grønne strategier og samarbejds-processer samt udvikling og projektering af bæredygtigt byggeri. Han har solid erfaring med renovering og nybyggeri i byområder, som kræver et specielt fokus på at bevare og tilpasse nyt for at opnå samspil og styrket identitet. Morten Ørsager har en Master i Energy and Green Architecture, er DGNB konsulent og del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023
Niels Bjørn er bystrategisk rådgiver for kommuner, boligorganisationer og kommercielle bygherrer. Og arbejder med film, bøger, podcast og andre typer af formidling af det fysiske miljø. Han har en baggrund som forsker med en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Før livet som selvstændig strategisk rådgiver, arbejdede han med byudvikling i ansættelser hos bl.a. Københavns Kommune, Signal Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og Hausenberg.

Pernille Berg er Science Director hos BLOXHUB og har arbejdet med forskning og innovation hele sin karriere fra etablering af startups til skabelse af forsknings- og vidensnetværk. Pernille har erfaring med at skabe nye uddannelser, læringsnetværk og miljøer samt internationale samarbejder bl.a. fra EU-regi i styregrupper og forskellige projekt porteføljer. Derudover har Pernille gennem årene været en aktiv moderator på den internationale scene for bæredygtighed, forskning, innovation og entreprenørskab. Pernille er Fil.Dr. fra Lund Universitet i sociologi og uddannelsesvidenskab. Derudover er Pernille med i partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.
Simon Elsborg Nygaard er Erhvervspsykolog, Danmarks første ph.d. i bæredygtighedspsykologi og ekstern lektor på Aarhus Universitetet. I sin virksomhed arbejder Simon med psykologi, mennesker og bæredygtighed i relation til virksomheder og offentlige organisationer, herunder lederuddannelse. Af særlige fokuspunkter er trivsel, motivation, engagement og bæredygtig adfærd. Han er aktuel med bogen “Bæredygtig Business – for bundlinjen og en bedre verden”.
Susanne Bille Brahe er uddannet arkitekt MAA, bæredygtighedsleder og DGNB-Auditor. Susanne arbejder som bæredygtighedsspecialist hos ERIK arkitekter. Susanne har som arkitekt arbejdet med bæredygtighed på tegnestuer i både Danmark, Singapore og Australien og i entreprenørbranchen. Hun arbejder med bæredygtighed i alle byggeriets faser – fra afklaring af projekters bæredygtighedspotentiale/plan,  idégenerering og konceptudvikling i udarbejdelsen af konkurrencer, over brugerinvolvering til projektering samt implementering af bæredygtighed på byggepladsen og i den efterfølgende driftsperiode. Derudover har Susanne været tilknyttet VINTERAKADEMI i årene 2017-2020 og er med i partnergruppen på VINTER-AKADEMI 2021-2023.

Synnøve Kjærland er programchef for den grønne tænketank CONCITOs formidlings- og uddannelsesprogram Klimaambassaden. Hun har igennem Klimaambassadens brede vifte af projekter og partnerskaber med kommuner, virksomheder og andre organisationer oparbejdet en dybtgående praktisk og metodisk erfaring med at engagere børn, unge og andre borgergrupper i grønne projekter. Klimaambassadens overordnede fokus er på, hvordan man styrker den grønne dannelse og grønne handlekompetencer blandt børn og unge. I projekterne med særligt fokus på bæredygtigt forbrug og produktion, transport og oplevelser, cirkulær økonomi og ressourcer, bæredygtigt byggeri og FN´s Verdensmål. Synnøve har været projektleder og medudvikler på VINTERAKADEMI fra dets start i 2015.
Søren Nielsen er arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten. Søren har stor erfaring med idéudvikling, projektudvikling, projekteringsledelse, kommunikation og brugerinddragelse. Han varetager størstedelen af tegnestuens udviklingsarbejde i forhold til teknologi og bæredygtighed, og står som garant for en holistisk tilgang til miljø, social- og økonomisk bæredygtighed i alle faser. Søren udvikler og afprøver strategier for bæredygtighed og genanvendelse – og stod blandt andet bag den udprægede bæredygtige tilgang til renovering af 1001 huse i Albertslund Syd, der er tegnestuens største projekt.
Søren Pedersen er udviklingschef for Grøn Omstilling og Bæredygtighed i COWI Byggeri, hvor han initierer den grønne udvikling af organisationen og fagligheden heri. Søren er uddannet civilingeniør fra DTU, og har sidenhen arbejdet hos rådgivende ingeniørfirmaer i Danmark og Finland, været selvstændig rådgiver i otte år, og medstiftet entreprenørfirmaet UNS4. Undervejs har han arbejdet med bæredygtighedsledelse, energioptimering, indeklimaberegninger, kuldebroer, havvandskøling, ventilation, commissioning m.m. Udover sit virke i COWI, er Søren også censor ved ingeniøruddannelserne og medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse.
Søren Pihlmann er arkitekt MAA og grundlægger af Pihlmann Architects og tidligere medejer og partner i Lenschow & Pihlmann. I 2021 satte Søren i samarbejde med Hoffmann nye standarder for bæredygtighed i transformationen af en tidligere industribygning i Nordvest til et kulturelt og socialt samlingssted, blandt andet hjemsted for Art Hub Copenhagen. Dogmet for projektet var simpelt: Ethvert element skal genbruges.Transformationen er, udover et arkitektonisk projekt, også et casestudie, der undersøger, hvordan arkitektonisk værdi kan øges gennem reduktion af ressourceforbrug. Søren har stor interesse for materialer, hvilket er en grundsten for Pihlmann Architects, hvis projekter er kendetegnet ved, at materialet spiller hovedrollen i tilblivelse og udformning.
Søren Stochholm er founder af Worldperfect, der er en kreativ og purposedriven rådgivningsvirksomhed, der arbejder udelukkende med bæredygtig udvikling af projekter, organisationer og virksomheder. Rødderne til firmaet blev sået i 2009, og siden er Worldperfect vokset på en passion og mission om at gøre en forskel.  Gennem et stort internationalt netværk og et mangfoldigt team vejleder de om bæredygtig grøn omstilling, implementeringsstrategi og kommunikation. Med et motto: “It’s all about people” arbejder de til dagligt med tværfaglige stærke profiler for at sikre en fremtid, hvor bæredygtighed er en selvfølge.
Vibeke Grupe Larsen er arkitekt MAA og har arbejdet med bæredygtig udvikling og bæredygtigt byggeri i anerkendte arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirmaer igennem mange år. Vibeke er p.t. i gang med en ph.d., hvor hun forsker i arkitekturens værdiskabelse, i regi af Danske Arkitektvirksomheder, med Civil and Architectural Engineering, Syddansk Universitet som universitetspartner og Danmarks Almene Boliger/Landsbyggefonden som tredjepart. Vibeke var en af initiativtagerne til VINTERAKADEMI i 2015, og har været med fra 2015-2020. I dag er Vibeke en del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.